ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΕΝΤΥΠΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

1

1

Όρια Απουσιών

1

Έντυπο Δικαιολόγησης Απουσιών από Μαθητή (ενήλικος)

1

Έντυπο Δικαιολόγησης Απουσιών από Γονέα

1

Υπεύθυνη Δήλωση

1